Opis stacji Meteo Urwitałt

Wiatromierz LB-747Stacja jest zbudowana w oparciu o kontroler stacji meteo LB-741 do którego przyłączono następujące czujniki:

Wszystkie czujniki są przyłączone do kontrolera za pośrednictwem lokalnych łączy typu S300 (cyfrowa pętla prądowa) o długościach nieprzekraczających kilkaset metrów. Dzięki właściwościom S300 czujniki nie wymagają żadnych dodatkowych przyłączy zasilających. Kontroler LB-741 odbiera dane nadawane przez czujniki, wylicza średnie, minima i maksima oraz zapisuje dane do wewnętrznej pamięci.

Stacja LB-741 jest przyłączona do nadrzędnego systemu danych za pośrednictwem sieci Internet. Kontroler stacji może współpracować z modemem GSM/GPRS (modem LWA LB-431) bądź konwerterem ethernet i transmituje pakiety danych do centrum danych. Serwer centrum nadzoruje pracę kontrolera LB-741, gromadzi dane w bazie typu SQL i udostępnia po przetworzeniu na potreby serwisu www, który znajduje sie na typowym hostingu www. W centrum danych pracuje oprogramowanie LBX umożliwiające m.in. dokonywanie zdalnych nastaw w kontrolerze, diagnostykę sprzętu, alarmowanie w sytuacjach wyjątkowych, …

Schemat przepływu danych

Schemat internetowej stacji meteo - Urwitałt

Mierzone bezpośrednio bądź wyliczane są następujące parametry
 • temperatura powietrza – mierzona bezpośrednio przy pomocy termohigrometru LB-710R
 • wilgotność względna powietrza – mierzona bezpośrednio przy pomocy termohigrometru LB-710R
 • ciśnienie atmosferyczne – mierzone bezpośrednio przy pomocy barometru LB-716
 • znormalizowane ciśnienie atmosferyczne  – przy znajomości rzeczywistego ciśnienia, temperatury powietrza i wysokości n.p.m. miejsca w którym następuje pomiar można wyznaczyś ciśnienie, które występowałoby w tych samych warunkach otoczenia na poziomie morza
 • temperatura odczuwalna (windchill) – nie ma scisłej definicji tego parametru – w przybliżeniu można określić go jako temperaturę odczuwaną przez człowieka przy określonej temperaturze otoczenia w obecności wiatru – wyliczany jest za pomocą wzoru Courta (1948) – patrz: National Center for Atmospheric Research
 • temperatura punktu rosy – jest temperaturą, do której powietrze o określonej zawartości wilgoci musi zostać schłodzone, aby wystąpił efekt nasycenia (parą wodną) – wyliczana jest na podstawie aktualnej wartości temperatury i wilgotności względnej
 • prędkość wiatru – mierzony bezpośrednio przy pomocy wiatromierza LB-747
 • prędkość w porywie – określana jako maksymalna, na przestrzeni ostatnich 10 minut, wartość prędkości chwilowej wiatru
 • kierunek wiatru – mierzony bezpośrednio przy pomocy wiatromierza LB-747
 • promieniowanie słoneczne – mierzone bezpośrednio przy pomocy miernika promieniowania LB-900. Czujnik LB-900 wyposażony w fotodiodę czułą na pasmo widzialne został wywzorcowany w taki sposób, aby jego wynik pomiaru pokrywał się ze wskazaniem wzorcowego SP Lite. Wynik pomiaru promieniowania słonecznego odnosi sie więc do zakresu czujnika SP Lite z dokładnoscią do zmian w charakterystyce widma światła docierającego do powierzchni Ziemi.
 • usłonecznienie – jest to czas w którym moc promieniowania słonecznego była większa niż 120 W m-2
 • opad atmosferyczny – mierzony przy pomocy deszczomierza – rozdzielczość pomiaru wynosi 0.1mm, opad podawany jest za 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 godziny poprzedzające bieżącą chwilę
 • temperatury ekstremalne – wyznaczane są temperatury powietrza minimalne i maksymalne, wyświetlane są 4 zestawy temperatur ekstremalnych:
  • dla przedziału czasu 6-18 GMT
  • dla przedziału czasu 18-6 GMT
  • dla bieżącej doby 0-24 GMT
  • dla ubiegłej doby 0-24 GMT

  wyznaczanie temperatur w przedziałach 6-18 i 18-6 jest zgodne z praktyką polskich służb meteorologicznych